Gemeente

Over ons 

Onze gemeente bestaat op dit moment uit ongeveer 520 mensen waarvan ongeveer de helft jonger is dan 23 jaar. Veel gezinnen met jonge en opgroeiende kinderen. Daarnaast zijn er oudere en bejaarde gemeenteleden en ook alleenstaanden. De leden van onze gemeente wonen grotendeels in Bergschenhoek en Bleiswijk.

Wat ons samen bindt is ons geloof in God, de Vader van Jezus Christus. De Bijbel is de basis voor ons leven en voor onze kerk. Wij geloven dat God zelf ons in de Bijbel aanspreekt. 

 De kerk kun je de familie van God noemen. Hij is onze Vader en wij zijn kinderen van Hem. We leven samen als broers en zussen in het geloof. Wij geven Gods liefde aan elkaar door. Wij zijn allemaal verschillend, maar als er verschillen aan de oppervlakte komen, zoeken we naar wat ons verbindt. Als er gemeenteleden in de problemen komen, dan staan we klaar om hen te helpen, met woorden en met daden. Wij stimuleren bij elkaar om een levende band met God te hebben en deze te onderhouden.

Onze gemeente maakt deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dit is sinds 1 mei 2023 een samengevoegd kerkverband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het kerkverband bestaat uit zo'n 350 kerkelijke gemeenten verspreid over Nederland.

Kringen

Onze gemeente werkt via kringen van gemeenteleden. In de kringen:

  • delen we ons geloof in God en ons leven met elkaar
  • leven we praktisch met elkaar mee en helpen elkaar waar dat nodig is
  • geven we invulling aan samen bidden en samen de Here beter leren kennen; dat doen we vanuit de Bijbel en vanuit de door de werkstroom aangereikte jaarthema’s

Kerkenraad

De kerkenraad wordt gevormd door de predikant en de ouderlingen. De kerkenraad vormt het pastoraat van de kerk. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor de kerkelijke organisatie. 

Ouderlingen

Onder pastoraat verstaan we vooral herderlijke zorg, d.w.z. allerlei vormen van bezoekwerk, waarin we met en voor elkaar bidden en Bijbel lezen. We denken dan ook aan het bezoeken van zieken, ouderen, mensen in crisissituaties. Bovendien bezoeken de predikant en ouderlingen de gemeenteleden om hen te bemoedigen in het geloof.
 
De ouderlingen nemen hierin een centrale positie. Kringouderlingen bezoeken regelmatig de kringen of leden die niet bij de kringavonden (kunnen) komen. Zij stimuleren gemeenteleden om elkaar op te zoeken. Aan de andere kant door gemeenteleden te stimuleren elkaar op te zoeken. Jeugdouderlingen doen dat vooral door samen met de jeugdwerkers zorg te dragen voor de jeugd in de gemeente.

Diakenen

De diakenen zorgen voor de dienstbaarheid (tijd en middelen) en vallen niet onder de kerkenraad. In het overleg met de kerkenraad en diakenen worden de diaconale zaken besproken.

De diakenen gaan regelmatig op huisbezoek bij de gemeenteleden om zo inzicht te krijgen waar hulp nodig is. Verder stimuleren zij de gemeenteleden om elkaar te helpen waar nodig. Ook kunnen zij door de opbrengst van de collecten sommige gemeenteleden financieel ondersteunen, maar ook organisaties in en buiten Nederland die zich inzetten op het gebied van diakonale doelen.

Dagelijks Bestuur

De kerkelijke organisatie wordt ondersteund door een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad (preses), een secretaris, de voorzitter van de diakenen en de voorzitter van de Commissie van Beheer.